Gedragscode+Klachtenreglement


Klachtenregeling:

1. Indien een cliënt klachten heeft, kan hij/zij deze melden bij Stef de Beurs, 0622-517697. Indien de klacht niet direct in het mondeling contact tot tevredenheid wordt afgehandeld, dient cliënt de klacht schriftelijk binnen 4 weken na de training (post of email, zie contactpagina) in te dienen. ACCL dient zo’n schriftelijke klacht binnen 1 week te bevestigen.

2. Klachten moeten door ACCL binnen twee maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de cliënt hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer ACCL verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

3. Een klacht wordt door ACCL altijd vertrouwelijk behandeld.

4. Op klachten wordt door ACCL binnen 4 weken gereageerd, ongeacht of er wel of niet uitsluitsel is.

5. Klachten en de wijze van afhandeling worden door ACCL geregistreerd en voor de duur van 7 jaar bewaard.

Indien de hierboven omschreven werkwijze niet het door cliënt gewenste resultaat tot gevolg heeft, dan kan de externe Klachtencommissie Speaking Circles Nederland worden ingeschakeld, waarvoor hier Het complete Klachtenreglement en Gedragscode kan worden gedownload. Een uitspraak van de Klachtencommissie Speaking Circles Nederland is voor de betreffende facilitator bindend.